Tomas Orydinyl

32 teksty – auto­rem jest To­mas Ory­dinyl.

Imię miłości

Jes­tem żaden,
żaden przystojniak,
żaden inteligent,
żaden romantyk,
żaden ideał,
na imię mam nikt.

Nie jes­tem pa­nem w Two­jej głowie,
nap­rawdę chciałbym,
wy­bacz mi.

Bez Ciebie jes­tem żaden,
kiedy mnie nie chcesz znikam,
nie ma mnie ...

... pan żaden, nikt. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 sierpnia 2013, 13:08

Wszyscy potrzebują ciepła

Wiosna,
za­witała w ka­len­darzu i w sercach,
wy­pełniła świat tęczy kolorami.

Pod­nieco­ny wyj­rzałem za okno,
a tam grud­niowy śnieg,
przyk­rył równym puchem
marze­nia bo­cianów i czapli.

Spod fałd śniegu przebiśniegi
wołają w nadziej zielo­nymi listkami.
Ja stojąc na dworze,
z utęsknieniem szukam,
po­ran­ne­go la­men­tu żurawi.

Dzieci,
za­siadły przy ok­nie, wołają:
wios­no, chodź po­baw się z nami. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 kwietnia 2013, 21:28

Jedna z wielu

Splot naszych rąk, nóg,
ciał wiosen­na orkiestra.
Ma­giczna cisza w kakofonii
odgłosów twe­go serca.

Pew­ność, niepewność
drżenie rąk, po­now­nych spotkań
nadzieja pożegnań.

Każda de­finic­ja miłości jest dobra,
żad­na nie jest kompletna
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 marca 2013, 11:36

Nie pozwól by ktoś ku­pił cię za chwilę szczęścia, szczególnie uważaj na ofer­ty pochodzące od sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 lutego 2013, 13:32

Na sta­rość le­piej mieć zmar­szczki od uśmie­chu niż od zmartwień. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 października 2012, 16:24

Po każdej książko­wej his­to­rii po­zos­ta­je ja­kaś pus­tka, to tak jak­byś tra­cił część przyjaciół. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 października 2012, 22:28

Sy­tuac­ja zmienia się z każdym od­dechem i tyl­ko postępująca si­wiz­na ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że wciąż idę przed siebie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 20 października 2012, 12:44

Miłość

Uko­rono­wanie dźwięków,
mu­zyczne ciszy misterium,
głos świata,
za­nie­czyszczo­ny przez ludzi.

Szum liści wśród wiatru,
głos rosnącej trawy,
zagłuszo­ny przez ludzkie obawy,
pier­wotny śpiew na­tury, miłość! 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 października 2012, 10:40

Z miłością jak z chodze­niem, jeśli kro­ki sta­wia tyl­ko jed­na no­ga to w naj­lep­szym wy­pad­ku chodzi­my w kółko, w naj­gor­szym zaś upadamy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 października 2012, 12:15

Przyz­wyczaić się do sa­mot­ności to trochę jak­by umrzeć. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 października 2012, 10:47

Tomas Orydinyl

Zeszyty
  • Myśli niepoukładane – Co w biegu wy­myślo­ne nie po­win­no zos­tać zgu­bione, gdyż kry­je się tam więcej praw­dy niż w nie jed­nym trak­ta­cie fi­lozo­ficznym ...

  • Pamięć jej śmierci – Jed­ne­go cze­go oba­wiała się przed śmier­cią to za­pom­nienia naszej miłości.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tomas Orydinyl

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność